Login

Piadista.com
Piadas Imagens Engraçadas Enviar Piada
 

Profissionais Japas

Japoneses e suas profissões:

* Takamassa Nomuro ? pedreiro
* Kotuka Oku Dokara ? proctologista
* Katano Okako ? gari
* Kawara Norio ? pescador
* Tanaka Traka ? cobrador de ônibus
* Fujiko Oro ? trombadinha
* Kurano Okoko ? psiquiatra
* Kijuro Burabo ? banqueiro
* Armando Oboro ? confeiteiro
* Takafuro Nokoko ? neurocirurgião
* Kutuka Aguya ? acumputurista
* Dibuya Omiyo ? roceiro
* Hideo Orrabo ? homossexual
* Kaguya Nopano ? costureiro
* Kanota Nakama ? prostituta
* Fumiko Karo ? traficante

Piada Anterior Próxima Piada